REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„EXTRA KASA”

§1
Nazwa Loterii

1. Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", urządzana jest pod nazwą: „EXTRA KASA”.

§2
Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

1. Organizatorem Loterii jest All About Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495 Warszawa) przy ul. Górna Droga 2/102, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000494104 przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-301-19-31, REGON: 147047832, wysokość kapitału zakładowego: 5 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie

1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem".

§4
Obszar, na którym urządzana jest Loteria

1. Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Czas trwania Loterii

1. Loteria trwa od dnia 06.11.2017 r. do dnia 02.02.2018 r. włącznie (ostateczny termin rozpatrywania reklamacji).

§6
Termin rozpoczęcia i zakończenia Sprzedaży promocyjnej

1. Sprzedaż promocyjna (tj. sprzedaż Produktów promocyjnych uprawniających do udziału w Loterii) trwa w okresie od dnia 06.11.2017 r. do dnia 06.12.2017 r. i jest równoznaczna z okresem przyjmowania Zgłoszeń.
2. Sprzedażą promocyjną objęte są doładowania typu pre-paid (doładowania przedpłacone) Plus (na minimalną kwotę 20,00 zł), dokonane za pomocą jednej z poniższych form:
1) w systemie bankowości elektronicznej z funkcjonalnością doładowania telefonu, lub;
2) przez strony internetowe: www.doladujplushbezlimitu.pl, www.doladuj.plus.pl;www.facebook.com/plus, www.bm.pl, www.doladowania.pl, www.agadka24.pl, www.tutajdoladuj.pl;
3) www.doladowania.payu.pl, www.mpay.pl lub;
4) za pośrednictwem urządzeń mobilnych poprzez aplikację mPay i mPotwór.

§7
Udział w Loterii

1. W Loterii mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które łącznie spełniają poniższe warunki:
1) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
3) dokonają zakupu Produktu promocyjnego i spełniają warunki niniejszego Regulaminu uprawniające do udziału w Loterii.

2. Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w niniejszej Loterii.
3. Nagród w Loterii nie mogą̨ otrzymać właściciele oraz pracownicy: Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Loterii oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§8
Zasady i sposób urządzania Loterii

1. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
1) dokonanie zakupu doładowania telefonu w wybranej ofercie pre-paid Plus, zgodnie z zapisami par. 6 ust. 2, w terminie Sprzedaży promocyjnej;
2) dokonanie zgłoszenia w jeden z możliwych sposobów:
a) forma elektroniczna, tj. za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.extrakasaodplusa.pl, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podając następujące dane:
- imię i nazwisko;
- numer telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np. 500000000;
- adres e-mail;
- datę urodzenia;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym loterii promocyjnej pod nazwą „EXTRA KASA”, zwanej dalej Loterią, przez All About Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495 Warszawa), przy ul. Górna Droga 2/102, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania oraz że udostępnienie moich danych osobowych na rzecz All About Sp. z o.o. jest dobrowolne, przy czym mam świadomość i akceptuję, że zgłoszenie przeze mnie żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia moich danych osobowych przed zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie mnie z dalszego uczestnictwa w Loterii.”;
- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.
b) forma tradycyjna, tj. poprzez wydrukowanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w formacie PDF na stronie www.extrakasaodplusa.pl oraz wypełnienie formularza, podając następujące dane:
- imię i nazwisko;
- numer telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np. 500000000;
- adres e-mail;
- datę urodzenia;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym loterii promocyjnej pod nazwą „EXTRA KASA”, zwanej dalej Loterią, przez All About Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495 Warszawa), przy ul. Górna Droga 2/102, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania oraz że udostępnienie moich danych osobowych na rzecz All About Sp. z o.o. jest dobrowolne, przy czym mam świadomość i akceptuję, że zgłoszenie przeze mnie żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia moich danych osobowych przed zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie mnie z dalszego uczestnictwa w Loterii.”;
- dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką kurierską lub osobiście do biura Organizatora (All About Sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 9 lok. 31, 02-705 Warszawa, w g. 9:00 – 17:00). Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście najpóźniej ostatniego dnia Sprzedaży promocyjnej, tj. 06.12.2017 r. W przypadku przesyłek kurierskich i pocztowych, Organizator bierze pod uwagę datę nadania, która nie może być późniejsza niż ostatni dzień Sprzedaży promocyjnej, tj. 06.12.2017 r., oraz datę wpływu przesyłki do siedziby Organizatora, która nie może być późniejsza niż 11.12.2017 r. Przesyłki, które zostaną nadane lub wpłyną po terminach określonych w zdaniu poprzednim, nie biorą udziału w losowaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia przesyłki z przyczyn leżących po stronie doręczyciela (Poczta Polska, firma kurierska).
2. Za każde doładowanie o minimalnej wartości 20,00 zł Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden) Los na Loterię, niezależnie od kwoty dokonanego doładowania, np.:
1) 20,00 zł = 1 los;
2) 30,00 zł = 1 los;
3) 50,00 zł = 1 los;
4) 100,00 zł = 1 los.
3. Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, przy czym każdorazowo winien jest spełnić warunki określone w ust. 1 powyżej.
4. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych w par. 7 ust. 1–3 oraz par. 8 ust. 1-3.

§9
Nagrody i wartość puli nagród

1. Organizator przewidział w Loterii łącznie 369 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć) Nagród.
2. Lista Nagród w Loterii:
1) Nagroda I stopnia – 1 (jedna) karta przedpłacona Sodexo o wartości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość Nagrody I wynosi: 5 556,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
2) Nagroda II stopnia – 1 (jedna) karta przedpłacona Sodexo o wartości 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,00 zł. Łączna wartość Nagrody II stopnia wynosi: 3 333,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych).
3) Nagrody III stopnia – 15 (piętnaście) kart przedpłaconych Sodexo o wartości jednostkowej 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych). Łączna wartość Nagród III Stopnia wynosi: 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
4) Nagrody IV stopnia – 10 (dziesięć) bonów podarunkowych Sodexo o wartości jednostkowej 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych). Łączna wartość Nagród IV Stopnia wynosi: 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
5) Nagrody V stopnia – 25 (dwadzieścia pięć) bonów podarunkowych Sodexo o wartości jednostkowej 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych). Łączna wartość Nagród V Stopnia wynosi: 2500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
6) Nagrody VI stopnia – 317 (trzysta siedemnaście) doładowań Plus o wartości jednostkowej 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). Łączna wartość Nagród VI Stopnia wynosi: 6 340,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych).
3. Łączna wartość nagród w Loterii promocyjnej wynosi: 37 729,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych).
4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego).
5. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym – w szczególności zgodnie z Art. 21 ust. 1 ust 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2016, poz. 2032 z późn. zm.). Płatnikiem podatku od Nagród w Loterii jest Organizator.

§10
Losowanie nagród

1. Organizator przewidział 1 (jedno) losowanie Nagród, które odbywa się dnia 12.12.2017 r. w biurze Organizatora przy ul. Czerniowieckiej 9 lok. 31 w Warszawie (02-705 Warszawa), w godzinach 12:00 – 17:00.
2. Losowanie Nagród w Loterii prowadzone jest w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem urny do losowania. Metoda przeprowadzenia losowania zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród, a wygrana zależy wyłącznie od przypadku. Losowanie nie jest zależne od użycia sprzętu komputerowego, sieci Internet, czy zewnętrznego oprogramowania. Losowanie prowadzone jest przez jednego z Członków Komisji Nadzoru.
3. Losowanie Nagród odbywa się w sposób następujący:
1) Zgłoszeniom prawidłowo nadesłanym do Loterii w sposób określony w par. 8 ust. 2 lit. a i par. 8 ust. 2 lit. b, przydziela się unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej: „numer ID”) w bazie Organizatora. W losowaniu biorą udział wszystkie numery ID prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w trakcie trwania Sprzedaży promocyjnej, zarejestrowane w bazie Organizatora Loterii;
2) Organizator przygotowuje kartoniki w liczbie odpowiadającej liczbie numerów ID Zgłoszeń zarejestrowanych w bazie danych. Numery ID w bazie do losowania przydziela się zgodnie z datą i czasem ich zarejestrowania w zintegrowanej bazie danych, przy czym czas rejestracji Zgłoszeń w bazie mierzony jest z dokładnością do 0,001 sekundy, a jeśli w bazie danych zarejestrowano dwa lub więcej Zgłoszeń z dokładnie tym samym czasem, to o przydzieleniu numeru ID w bazie danych decyduje niższa suma wszystkich dziewięciu cyfr numeru telefonu komórkowego Uczestnika, podanego w Zgłoszeniu.
3) W pierwszej kolejności losuje się 317 (słownie: trzystu siedemnastu) Laureatów Nagród VI stopnia wskazanych w par. 9 ust. 6.
4) W drugiej kolejności losuje się 25 (słownie: dwudziestu pięciu) Laureatów Nagród V stopnia wskazanych w par. 9 ust. 5.
5) W trzeciej kolejności losuje się 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów Nagród IV stopnia wskazanych w par. 9 ust. 4.
6) W czwartej kolejności losuje się 15 (słownie: piętnastu) Laureatów Nagród III stopnia wskazanych w par. 9 ust. 3.
7) Następnie losuje się 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody II stopnia wskazanej w par. 9 ust. 2. Kolejno losuje się 1 (słownie: jednego) Laureata rezerwowego do Nagrody II stopnia.
8) Jako ostatni losowany jest 1 (słownie: jednego) Laureat Nagrody I stopnia wskazanej w par. 9 ust. 1. Następnie losuje się 1 (słownie: jednego) Laureata rezerwowego do Nagrody I stopnia.
4. Organizator nie przewiduje Laureatów rezerwowych do Nagród VI, V, IV i III stopnia.
5. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii dowolną liczbę Nagród, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w par. 8 ust. 1.
6. Nad przebiegiem losowania czuwa komisja nadzoru, o której mowa w par. 12.

§11
Miejsce i termin wydawania Nagród

1. Proces informowania Laureatów o wygranej odbywa się w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia losowania, nie później niż do dnia 15.12.2017 r. włącznie.
2. Laureaci Nagród III, IV, V i VI stopnia otrzymają bezpłatną wiadomość SMS na numer, który podali w Zgłoszenia do Loterii, w której zostaną powiadomieni o:
1) uzyskaniu prawa do Nagrody;
2) wymogu przesłaniu czytelnej kopii w formie elektronicznej (jpg, pdf, skan) Oświadczenia Laureata (Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu), zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 - 8 poniżej, umożliwiającego przekazanie Nagrody.
3. Sposób powiadamiania Laureatów I i II stopnia jest następujący:
1) W pierwszej kolejności Organizator dzwoni pod numery telefonów kontaktowych Laureatów, którzy zostali wylosowani do Nagród w pierwszej kolejności. Organizator podejmuje minimum dwie próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (słownie: dwóch) różnych dni roboczych, następujących po sobie.
2) Jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do Nagrody w pierwszej kolejności, jest nieskuteczny, zgodnie z ust. 4 poniżej, pod uwagę brany jest Laureat z Listy Laureatów rezerwowych.
3) Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami rezerwowymi poprzez połączenie telefoniczne pod numer, podany w trakcie Zgłoszenia do Loterii. Organizator podejmuje minimum dwie próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego, w odstępach minimum 2-godzinnych.
4) Proces powiadamiania telefonicznego Laureatów i Laureatów Rezerwowych zakończy się dnia 15.12.2017 r.
5) Laureaci rezerwowi są weryfikowani przy zachowaniu takiej samej procedury, jak w przypadku Zgłoszeń wylosowanych do Nagród w pierwszej kolejności.
4. Przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
2) włączenie się poczty głosowej;
3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
5. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz o sposobie wydania Nagrody, przy czym każdorazowo przedstawia Laureatowi obowiązek przesłania w formie elektronicznej czytelnego scanu Oświadczenia Laureata (w formacie pliku JPG lub PDF), zgodnie z procedurą określoną w ust. 6-8 poniżej. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „EXTRA KASA” Strona 5 z 7
6. W korespondencji skierowanej do Organizatora, Laureat Nagrody winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie podpisać Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu należy wskazać dane osobowe niezbędne do dostarczenia Nagrody i numer telefonu, z którego Laureat Nagrody dokonał Zgłoszenia do Loterii. Oświadczenie nieopatrzone podpisem Laureata, Organizator uzna za nieważne.
7. Laureat zobowiązany jest do przesłania kopii Oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o wygranej na adres e-mail: extrakasaodplusa@all-about.com.pl, najpóźniej do dn. 20.12.2017 r. włącznie. Organizator odsyła podpisany przez siebie skan Oświadczenia na adres e-mail, który Laureat podał w formularzu zgłoszeniowym.
8. Oświadczenie Laureata winno być wysłane z adresu e-mail, który Laureat podał w formularzu zgłoszeniowym, w postaci czytelnego scanu w formacie pliku JPG lub PDF, o rozmiarze nie większym niż 4 Mb, w temacie wiadomości e-mail wpisując: „EXTRA KASA” oraz imię i nazwisko Laureata. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora. Oświadczenia przesłane w terminie późniejszym niż termin wskazany w ust. 7 powyżej, zostają uznane za nieważne.
9. W przypadku, kiedy Laureaci Nagród I i II stopnia nie prześlą Oświadczenia lub przesłane Oświadczenie nie spełnia zasad Regulaminu, zwłaszcza warunków opisanych w ust. 5-8 powyżej, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z Laureatami rezerwowymi, na zasadach określonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5 powyżej.
10. Procedura weryfikacyjna wszystkich Laureatów zakończy się najpóźniej do dnia 29.12.2017 r.
11. Nagrody VI stopnia wysyłane są za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu, z którego Laureat dokonał Zgłoszenia do Loterii, najpóźniej do dnia 05.01.2018 r.
12. Nagrody V, IV, III, II i I stopnia wysyłane są do Laureatów na adres podany w Oświadczeniu Laureata, za pośrednictwem firmy kurierskiej najpóźniej do dnia 05.01.2018 r.
13. Lista Laureatów zostanie opublikowana do dnia 08.01.2018 r. na stronie Loterii pod adresem www.extrakasaodplusa.pl.

§12
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii

1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru.
2. Osoby, które wchodzą w skład Komisji, posiadają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie treści przepisów o grach hazardowych i Regulaminu niniejszej Loterii.
3. Szczegółowe zadania Komisji nadzoru określa Regulamin wewnętrzny działania tejże komisji, wydany przez Organizatora.

§13
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Sprzedaży promocyjnej przewidzianej niniejszym Regulaminem oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej Nagrody, tj. do dnia 19.01.2018 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora (All About Sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 9 lok. 31, 02-705 Warszawa, w g. 9:00 – 17:00) z dopiskiem Loteria promocyjna „EXTRA KASA”.
2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz.793) reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej;
2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
3) rodzaj gry oraz treść żądania.
3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 powyżej, nie są rozpatrywane.
4. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję następuje w terminie 14 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 02.02.2018 r.
5. O decyzji Komisji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
6. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
7. Komisja rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
8. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
9. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
10. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§14
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone.
3. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora Loterii: All About Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495 Warszawa) przy ul. Górna Droga 2/102), wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000494104 przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-301-19-31, REGON: 147047832, wysokość kapitału zakładowego: 5 500,00 zł, wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922). Administratorem bazy danych jest Organizator, przy czym może on powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, na mocy Art. 31 ww. ustawy.
4. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii (All About Sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 9 lok. 31, 02-705 Warszawa, w g. 9:00 – 17:00) w dni robocze od g. 9:00 do g. 17:00 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.extrakasaodplusa.pl.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie Loterii.
6. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.), wysokość wygranej w Loterii stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę.
7. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii promocyjnej „EXTRA KASA”
OŚWIADCZENIE LAUREATA
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „EXTRA KASA”
ORGANIZATOR: All About Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górna Droga 2/102 (02-495 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000494104 przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-301-19-31, REGON: 147047832, wysokość kapitału zakładowego: 5500,00 zł. RODZAJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
DANE LAUREATA NAGRODY
NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:
Imię i nazwisko Laureata:
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dotyczy wyłącznie Nagród I i II stopnia):
Numer PESEL (dotyczy wyłącznie Nagród I i II stopnia):
Numer telefonu:
Adres do wysyłki nagrody (dotyczy wyłącznie Nagród V, IV, III, II i I stopnia):
W przypadku braku numeru PESEL (dotyczy wyłącznie Nagród I i II stopnia)
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem: Organizatora – All About Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Loterii, oraz członkiem najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób oraz członkiem najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wygraną w Loterii promocyjnej pod nazwą „EXTRA KASA”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na publikację na liście zwycięzców mojego imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią Regulaminu loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą „EXTRA KASA” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.
Niniejszym kwituje odbiór nagrody. UWAGA! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!
Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata
Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora